PAYMENT VERIFICATION

แจ้งการชำระเงิน

เลขที่การสั่งซื้อ

โอนเข้าบัญชี

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงไทย

วันที่โอนเงิน

เวลาที่โอนเงินตัวอย่างเช่น 18.30

จำนวนเงินที่โอน

ธนาคารต้นทางที่โอน

สาขา

หลักฐานการโอนเงิน

หมายเหตุ

จำเป็นต้องกรอกข้อมูล